Agencje pracy

Agencje pośrednictwa pracy zajmują się: pośrednictwem pracy na terenie kraju lub za granicą u pracodawców zagranicznych lub obywateli polskich. Agencje te pomagają poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia a pracodawcom w znalezieniu pracowników z odpowiadającymi im kwalifikacjami.

Biura pośrednictwa pracy mogą pobierać opłaty jedynie za faktycznie poniesione koszty związane ze skierowaniem do pracy za granicą tj: koszty transportu, wydanie wizy, badania lekarskie, koszty tłumaczeń niezbędnych dokumentów. Ponadto agencje pośrednictwa pracy uprawnione są do pobierania opłat za swoje usługi od pracodawców. Nie mogą natomiast pobierać opłat za znalezienie pracodawcy zagranicznego. Nie mogą pobierać tez opłat z tytułu wynagrodzeń pracowników biura, wyjazdów pracowników agencji, opłat rekrutacyjnych, najmu lokalu, reklamy, usług telekomunikacyjnych oraz pocztowych.

Agencje pracy pracy mogą działać w ramach urzędów pracy, wojewódzkich i rejonowych biur pracy oraz funkcjonować jako jednostki prywatne. Prywatne agencje pośrednictwa pracy to wszystkie osoby fizyczne lub prawne, które są niezależne od władz publicznych i świadczą określone usługi na rynku pracy. Agencjami działającymi legalnie są tylko te, które posiadają wpis do rejestru agencji zatrudnienia potwierdzony certyfikatem. Fakt ten można sprawdzić na stronie praca.gov.pl

Coraz popularniejsze staja się również internetowe biura pośrednictwa pracy. Posiadają one wszystkie zalety Internetu: łatwy i szybki dostęp do informacji, aktualne dane i wygodę pracy z nimi, brak ograniczeń geograficznych, ponieważ portale te przedstawiają oferty pracy z całej Polski. Istnieją również serwisy z ofertami pracy na różnych kontynentach. Z kolei dla pracodawców jednokrotnie jest to ekonomiczniejszy i wygodniejszy sposób składania ofert pracy. Ponad to wirtualne biura pośrednictwa pracy oprócz pomocy w zdobyciu pracy, oferują również pomoc w zakresie podnoszenia kwalifikacji. Znalezienie jednak odpowiedniego portalu z ofertami pracy nie jest wcale takie proste, gdyż duży procent z nich to amatorskie strony wykorzystujące naiwność ich użytkowników. Tak naprawdę liczy się więc kilka serwisów będących często przedstawicielami międzynarodowych biur.

Pośrednictwo pracy jest głównym celem obok poradnictwa zawodowego i obsługi bezrobotnych wojewódzkich i rejonowych biur pracy. Działania tych biur bezpośrednio dotyczą osób niezatrudnionych, znajdujących się na terenie działalności poszczególnych biur pracy. Biura te ściśle współpracują z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w danym regionie, które zgłaszają swoje zapotrzebowania kadrowe. Zakłady pracy są zainteresowane współpracą z biurami dzięki możliwościom korzystania ze środków Funduszu pracy, które to do dyspozycji maja biura. Biura pracy z jednej strony zmniejszają skutki zwolnień dla pracowników, a z drugiej strony maja za zadanie tworzenie spośród nich siły roboczej poszukiwanej przez zakłady pracy.

Jeżeli chodzi o strukturę organizacyjną biur, to istnieje tu duża dowolność. Jednak na czele wojewódzkiego biura pracy stoi zawsze dyrektor. Często powołuje się również jego zastępcę .Ich zadania dzielone są najczęściej na dwie części i każdej ze stron przydziela się jedną z nich. Przy dyrektorze powoływana jest również Rada zatrudnienia jako organ opiniodawczo-doradczy.
Bibliografia

Szewczyk A., Informacja w walce z bezrobociem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
Praca zbiorowa pod redakcją A. Szałkowskiego, Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1992